MESURES DE SEGURETAT DEL PERSONAL DE NETEJA EN LES INSTAL·LACIONS DELS NOSTRES CLIENTS

MESURES DE SEGURETAT DEL PERSONAL DE NETEJA EN LES INSTAL·LACIONS DELS NOSTRES CLIENTS

Tot el nostre personal ha rebut un PROTOCOL D’ACTUACIÓ:

PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

– Abans de desinfectar, és imprescindible netejar. La neteja permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies. Cal, retirar la brutícia abans de desinfectar, ja que, en cas contrari, aquesta pot minimitzar l’efecte de l’desinfectant. Per a la neteja es poden utilitzar els detergents utilitzats habitualment, en concentració i condicions d’ús que indiqui el fabricant.

– Els desinfectants, destrueixen o inactiven els microorganismes. S’han d’utilitzar únicament els desinfectants virucides autoritzats, pel Govern.

– Les instal·lacions es desinfectaran com a mínim un cop a el dia i depenent del seu ús, per exemple, a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent del seu ús, s’augmentarà la freqüència diària. No tocar interruptors, manetes, etc. i en cas de ser imprescindible, rentar-se les mans just després de fer-ho.

– Es recomana incrementar les tasques de neteja i desinfecció, realitzant-diverses vegades en cada jornada laboral, terres, teclats, pupitres de comandament, taules, interruptors, manilles, aixetes, etc.

– Es recomana desinfectar tots els equips de treball que s’utilitzin per diferents usuaris cada vegada que hi ha un canvi d’usuari.

– Garantir la ventilació adequada dels locals.

ZONES I ELEMENTS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ (PUNTS VERMELLS)

– Interruptors i timbres

– Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors

– Botoneres d’ascensors

– Baranes i passamans d’escales i ascensors

– Taules

– Cadires, especialment en zones d’espera

– Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

– Telèfons – Grapadores i ors estris d’oficina, eines manuals i màquines

– Comandaments a distància – Aixetes, lavabos

– Màquines expenedores

– Fotocopiadores

– Altres superfícies o punts de contacte freqüent

PRODUCTES DESINFECTANTS

– No tots els desinfectants són vàlids contra el coronavirus. Cal que tinguin una acció virucida

– S’han d’utilitzar només els virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat

– La Lleixiu també pot utilitzar-se encara que no figuri en el llistat

– Els coronavirus s’inactiven en contacte amb la solució hipoclorit sòdic (lleixiu) en una concentració a l’0,5% durant un minut, o bé a l’0.1% durant 5 minuts

– S’han d’utilitzar aquests productes seguint sempre les indicacions de l’fabricant i de la seva fitxa de dades de seguretat

PAUTES D’ACTUACIÓ EN ZONES AMB PRESÈNCIA Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en un local de concurrència humana, cal intensificar les actuacions de neteja i desinfecció, especialment en les àrees on ha estat aquestes persones. Cal desinfectar els elements que s’ha fet servir per a la neteja i desinfecció de el local.

MESURES PREVENTIVES EN L’ÚS DE DESINFECTANTS

– No barrejar productes de neteja. – Utilitzar la formulació establerta pel fabricant

– Es seguiran les indicacions de fabricant a l’hora de netejar superfícies

– Durant la neteja, s’ha d’evitar la presència d’altres persones a la zona de treball

– Els recipients de productes químics s’han de mantenir ben tancats

– Els productes químics han d’estar clarament identificats amb la seva etiqueta

– No utilitzar l’olfacte per identificar els productes

– Emmagatzemar els productes químics en un lloc ben ventilat, allunyat de la font de calor UTILITZACIÓ DE Equips de protecció individual AMB MARCA CE

– Utilitzar guants de protecció química

– Utilitzar protecció respiratòria

– Aplicar sovint el gel hidroalcohólico

A més, hem fet lliurament de el següent Certificat a tots els nostres clients:

Per la present LIMALIM certifica que s’està realitzant la neteja i desinfecció de les instal·lacions, utilitzant LLEIXIU i NOUBACT 20 NEUS, producte que està certificat pel Ministeri de Sanitat, com a producte front el COVID-19.