PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DAVANT EL COVID-19

PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DAVANT EL COVID-19

PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Abans de desinfectar, és imprescindible netejar. La neteja permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies. Cal, retirar la brutícia abans de desinfectar, ja que, en cas contrari, aquesta pot minimitzar l’efecte de l’desinfectant. Per a la neteja es poden utilitzar els detergents utilitzats habitualment, en concentració i condicions d’ús que indiqui el fabricant.

Els desinfectants, destrueixen o inactiven els microorganismes. S’han d’utilitzar únicament els desinfectants virucides autoritzats, pel Govern.

Les instal·lacions es desinfectaran com a mínim un cop a el dia i depenent del seu ús, per exemple, a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent del seu ús, s’augmentarà la freqüència diària. No tocar interruptors, manetes, etc. i en cas de ser imprescindible, rentar-se les mans just després de fer-ho.

Es recomana incrementar les tasques de neteja i desinfecció, realitzant-diverses vegades en cada jornada laboral, terres, teclats, pupitres de comandament, taules, interruptors, manilles, aixetes, etc.

Es recomana desinfectar tots els equips de treball que s’utilitzin per diferents usuaris cada vegada que hi ha un canvi d’usuari.

Garantir la ventilació adequada dels locals.

ZONES I ELEMENTS PRIORITARIS D’ACTUACIÓ (PUNTS VERMELLS)
-Interruptores i timbres
-Manetas i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
-Botoneras d’ascensors
-Baranes i passamans d’escales i ascensors
-Taules
-Cadires, especialment en zones d’espera
-Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
-telèfons
-Grapadoras i ors estris d’oficina, eines manuals i màquines
-Comandaments a distància
-Aixetes, lavabos
Màquines expenedores
-Fotocopiadoras
-Altres superfícies o punts de contacte freqüent

PRODUCTES DESINFECTANTS

-No tots els desinfectants són vàlids contra el coronavirus. Cal que tinguin una acció virucida
-Han utilitzar només els virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat
-La Lleixiu també pot utilitzar-se encara que no figuri en el llistat
-Els coronavirus s’inactiven en contacte amb la solució hipoclorit sòdic (lleixiu) en una concentració a l’0,5% durant un minut, o bé a l’0.1% durant 5 minuts
-Es han d’utilitzar aquests productes seguint sempre les indicacions de l’fabricant i de la seva fitxa de dades de seguretat

PAUTES D’ACTUACIÓ EN ZONES AMB PRESÈNCIA

Davant la confirmació o sospita de presència de persones amb COVID-19 en un local de concurrència humana, cal intensificar les actuacions de neteja i desinfecció, especialment en les àrees on ha estat aquestes persones.
Cal desinfectar els elements que s’ha fet servir per a la neteja i desinfecció de el local.

MESURES PREVENTIVES EN L’ÚS DE DESINFECTANTS
-No barrejar productes de neteja.
Utilitzar la formulació establerta pel fabricant
-Es seguiran les indicacions de fabricant a l’hora de netejar superfícies
-Durant la neteja, s’ha d’evitar la presència d’altres persones a la zona de treball
-Els recipients de productes químics s’han de mantenir ben tancats
-Els productes químics han d’estar clarament identificats amb la seva etiqueta
-No utilitzar l’olfacte per identificar els productes
Emmagatzemar els productes químics en un lloc ben ventilat, allunyat de la font de calor

UTILITZACIÓ DE Equips de protecció individual AMB MARCA CE

Utilitzar guants de protecció química
Utilitzar protecció respiratòria
-Gel hidroalcohólico